اعضای سفارت

     اعضای سفارت سفارت جمهوری اسلامی ایران - کپنهاگ

 

نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن

پست الکترونیک

افسانه نادی پور

سفیر

39160003

iran-embassy@iran-embassy.dk

آقای علی کریم سرمدی

معاون سفیر و رایزن سیاسی مطبوعاتی 

39160010

political-press@iran-embassy.dk

آقای سعید توفیقی

رایزن اقتصادی و دیپلماسی عمومی

39160013

saeed.tofigh@yahoo.com

آقای صمدیان

امور دفتری و دبیرخانه 39160006

آقای  ابوالفضل شریفی جبلی

مدیر امور داخلی و اداری - مالی

39160011

asjabal@yahoo.com

آقای محمد اسماعیل صادقی

مسئول بخش کنسولی

39160088

consuly@iran-embassy.dk

خانم زیبا اژدری

کارشناس کنسولی

39160076

consuly@iran-embassy.dk 

 پیش شماره تماس 0045 می باشد