اعضای سفارت

     اعضای سفارت سفارت جمهوری اسلامی ایران - کپنهاگ

 

نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن

پست الکترونیک

آقای مرتضی مرادیان

سفیر

39160003

iran-embassy@iran-embassy.dk

آقای علی کریم سرمدی

رایزن سیاسی مطبوعاتی

39160010

political-press@iran-embassy.dk

آقای ابراهیم سعیدی

رایزن اقتصادی

39160013

saeidi.e@yahoo.com

آقای سعید توفیقی

رایزن علمی فرهنگی گردشگری

39160008

cultural@iran-embassy.dk  

آقای  ابوالفضل شریفی جبلی

مدیر امور داخلی و اداری - مالی

39160011

asjabal@yahoo.com

آقای محمد اسماعیل صادقی

مسئول بخش کنسولی

39160088

consuly@iran-embassy.dk

خانم زیبا اژدری

کارشناس کنسولی

39160076

consuly@iran-embassy.dk 

 پیش شماره تماس 0045 می باشد