ساعات کاری بخش کنسولی به صورت تلفن گویا 39160070
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 14 تا 16
ساعات کاری بخش کنسولی به صورت حضوری
روزهای دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه ( چهارشنبه ها از ارائه خدمات حضوری معذور می باشد)
از ساعت 9 صبح الی 12/00
ساعت کاری سفارت
دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8:30 صبح الی 16:30بعد از ظهر

گالری فیلم