آدرس سفارت

آدرس :

SVANEMOELLEVEJ 48
2100 COPENHAGEN ø

کدپستی : 2100

کد کشور و محل : 0045

تلفن نمایندگی : 39160019

دفتر سفیر : 39160003

بخش کنسولی : 39160070

آدرس سایت : copenhagen.mfa.ir

ایمیل : iran-embassy@iran-embassy.dk

آدرس توئیت: IraninDenmark@

آدرس کانال تلگرام: Iran_Danmark@