ارتباط با ما

تلفن گویای بخش کنسولی از ساعت 14 تا 16: 39160070  

تلفن سفارت ( جهت امور غیر کنسولی):           39160019 

تلفن اضطراری جهت امور کنسولی:                 60169155

آدرس سایت :                 http://denmark.mfa.gov.ir    

 ایمیل سفارت:   iran-embassy@iran-embassy.dk

ایمیل بخش کنسولی :   consuly@iran-embassy.dk

 توئیت سفارت:                                 IraninDenmark@

توئیت سفیر:                                              anadipour@

آدرس کانال تلگرام:             t.me/IRANinDENMARK