ارتباط با ما

تلفن دفتر سفیر : 39160003

تلفن گویای بخش کنسولی 14 تا 16: 39160070 

تلفن سفارت ( جهت امور غیر کنسولی): 39160019

آدرس سایت : https://denmark.mfa.gov.ir

ایمیل سفارت: iran-embassy@iran-embassy.dk

ایمیل بخش کنسولی : consuly@iran_embassy.dk

آدرس توئیت: IraninDenmark@

آدرس کانال تلگرام: Iran_Danmark@