حساب بانکی

          حساب بانکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کپنهاگ به شرح زیر است   :                                                                             

EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - COPENHAGEN

Account Number: 4001-4140059900

Danske Bank

 

 

واریز از سایر نقاط

IBAN : 4330004140059900

SORT CODE : DABADKKK