تعرفه های خدمات کنسولی

سفارت جمهوری اسلامی ایران کپنهاگ

جدول کنسولی

نرخ تعرفه صدور و تصدیق اوراق واسناد مربوط به اشخاص حقیقی ،

 

تعرفه سال 1395 به کرون دانمارک

شرح

ردیف

الف) امور مربوط به سجلات و احوال شخصیه

150

صدور شناسنامه

1

150

                                                                                            تعویض شناسنامه

2

263

صدور نخستین شناسنامه المثنی

3

563

صدور دومین شناسنامه المثنی

4

308

تغییر نام و یا نام خانوادگی

5

188

حل اختلاف سند سجلی

6

15

تایید عکس اتباع ایرانی ( هر فطعه )

7

100

صدور گواهی تجرد

8

150

اولین کارت شناسایی ملی

9

300

المثنی کارت شناسایی ملی

10

100

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایرانی در خارج از کشور

11

200

صدور پروانه زناشویی

12

135

ثبت ازدواج

13

310

ثبت طلاق ( در شرایط حضور زوجین )

14

398

ثبت طلاق ( یکطرفه بدون استعلام مرکز )

15

720

ثبت طلاق ( یکطرفه با مجوز مرکز )

16

135

اخذ آثار انگشتان در نمایندگی

17

135

درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه

18

100

ترجمه شناسنامه ( صفحه اول )

19

165

صدور گواهی تأهل ( و یا ترجمه کامل شناسنامه )

20

200

ثبت و تصدیق وصیت نامه

21

200

تحریر ، تنظیم و تصدیق صورت مجلس ( بدون بار مالی )

22

1080

تحریر ، تنظیم و تصدیق صورت مجلس ( با بار مالی )

23

135

تأیید و ترجمه گواهی ولادت ( درج مهر اصالت ) در صورت عدم صدور

 شناسنامه در نمایندگی

24

180

نصب قیم یا امین موقت

25

100

صدور انواع گواهی ( نسبت ، تابعیت ، اقامت و غیره ) برای افراد حقیقی و

بدون بار مالی

26

45

اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ایرانی مادر

27

ب) امور مربوط به گذرنامه

750

صدور و تعویض گذرنامه

28

375

صدور و تعویض گذرنامه افراد زیر 18 سال تمام

29

1500

صدور گذرنامه عابرین غیر مجاز

30

1125

صدور گذرنامه مخدوش و آبدیده

31

1125

صدور گذرنامه مفقود ( المثنی )

32

135

تغییر محل اقامت

33

135

صدور خروج مشمولین و غیره تسهیلاتی

34

135

استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور

35