ثبت طلاق

چگونگی ثبت طلاق

 

     به موجب ماده 31قانون ثبت احوال وتبصره ذیل ماده 7قانون حمایت خانواده ( مصوب 1353)، واقعه طلاق ایرانیان درخارج از کشور که ازدواج آنان درشناسنامه درج گردیده باشد بنابرتقاضای آنان وارائه مدارک لازم توسط مآمورین کنسولی به ثبت خواهد رسید. درخواست ثبت طلاق ازطرف ایرانیان مقیم حوزه این سفارت به چهار صورت زیر امکان پذیر می باشد:

 

الف- درخواست ثبت طلاق براساس تقاضای مرد و زن :

مرد و زن با تعیین وقت قبلی و مراجعه حضوری به بخش کنسولی  وارائه مدارک ذیل تقاضای ثبت طلاق می نمایند

 

مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل درخواست از طریق سامانه میخک((MIKHAK.MFA.IR

2  - تکمیل فرم درخواست ثبت طلاق توسط مرد و زن ((MIKHAK.MFA.IR

3- اصل شناسنامه جدید مرد و زن 

4- اصل گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که با حضورمرد و زن و یا وکلای رسمی آنان (ایرانی) توسط مسجد امام علی (ع) در کپنهاگ جاری شده باشد

5 -اصل حکم طلاق قطعی دادگاه دانمارک که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد

 6 دو قطعه عکس جدید با زمینه روشن وغیربراق ( کاغذ مات) ازهرکدام از مرد و زن ( عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.) 

7  - اصل سندازدواج ( درصورت دراختیار داشتن ) 

8- ارایه اصل فیش بانکی به مبلغ 310 کرون به حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران درکپنهاگ

 

توجه

الف- حضورمرد و زن بمنظور ارائه درخواست ومدارک لازم دربخش کنسولی الزامیست.

ب- چنانچه نوع طلاق( شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ازاجرای صیغه طلاق شرعی و احراز عدم رجوع خواهد بود.

 

ب- ثبت طلاق بنابردرخواست مرد: 

مرد با مراجعه حضوری به بخش کنسولی وارائه مدارک ذیل تقاضای ثبت طلاق می نماید. مراتب توسط  بخش مربوطه به زن جهت همکاری برای ثبت طلاق ابلاغ می گردد.چنانچه زن ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ برای ثبت طلاق همکاری ننماید واقعه طلاق برحسب تقاضای مرد با تعیین وقت قبلی ومراجعه حضوری به ثبت خواهدرسید

 

مدارک مورد نیاز:

تکمیل درخواست از طریق سامانه میخک((MIKHAK.MFA.IR

 

2) تکمیل فرم درخواست ثبت طلاق بنابردرخواست مرد از طریق سامانه میخک ((MIKHAK.MFA.IR

3)اصل شناسنامه جدید مرد 

4)اصل گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که توسط مسجد امام علی (ع) در کپنهاگ جاری شده باشد.

5) اصل حکم طلاق قطعی دادگاه دانمارک که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد

6) دوقطعه عکس جدید با زمینه روشن وغیربراق ( کاغذ مات) مرد 

7) اصل سندازدواج ( درصورت دراختیار داشتن )

-8نشانی همسر در دانمارک

9) ارایه اصل فیش بانکی به مبلغ 398 کرون به حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران در کپنهاگ

 

توجه

الف- حضور متقاضی بمنظورارائه درخواست ومدارک لازم دربخش کنسولی الزامیست.

ب- چنانچه نوع طلاق( شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ازاجرای صیغه طلاق شرعی واحراز عدم رجوع خواهد بود.

 

ج- درخواست ثبت طلاق بنابرتقاضای زن

زن پس از ثبت نام در سامانه میخک و دریافت کد رهگیری بامراجعه حضوری به بخش کنسولی وارائه مدارک ذیل تقاضای ثبت طلاق می نماید. مراتب توسط بخش مربوطه به مرد جهت همکاری برای ثبت طلاق ابلاغ می گردد. چنانچه ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ، مرد برای ثبت طلاق همکاری ننماید، واقعه طلاق بادرخواست زن با تعیین وقت قبلی ومراجعه حضوری به ثبت خواهدرسید

مدارک مورد نیاز:

1) تکمیل فرم مشخصات فردی در سامانه میخک  

2) تکمیل فرم درخواست ثبت طلاق بنابردرخواست زن در سامانه تاک (

3) اصل شناسنامه جدید زن 

4)اصل گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که با حضورمرد و زن ویا وکلای رسمی آنان توسط مسجد امام علی (ع) در کپنهاگ جاری شده باشد

5) اصل حکم طلاق قطعی دادگاه دانمارک که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد

6)دوقطعه عکس جدید با زمینه روشن وغیربراق ( کاغذ مات) که با رعایت حجاب اسلامی باشد

7) اصل سندازدواج ( درصورت دراختیار داشتن) 

8) نشانی همسردر دانمارک 

9) ارایه اصل فیش بانکی به مبلغ 398 یورو به حساب سفارت  جمهوری اسلامی ایران در دانمارک

 

توجه

الف- حضور متقاضی بمنظورارائه درخواست ومدارک لازم در   بخش کنسولی  الزامیست.

ب- چنانچه نوع طلاق( شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ازاجرای صیغه طلاق شرعی واحراز عدم رجوع خواهد بود.

دتقاضای ثبت طلاق ازطرف مرد یا زن به دلیل خودداری یکی از آنان دراجرای صیغه طلاق شرعی

     چنانچه حکم قطعی طلاق دادگاه کشور دانمارک باحضور مرد وزن ویا وکلای رسمی آنها صادرشده باشد لیکن به دلیل عدم همکاری یکی از آنان،امکان اجرای صیغه طلاق شرعی توسط مراکز و مؤسسات اسلامی معتبر و مورد تایید سفارت میسر نگردیده باشد وازتاریخ صدورحکم قطعی طلاق دادگاه کشورمتوقف فیه نیز بیش از یک سال گذشته باشد، متقاضی می تواند با مراجعه حضوری و ارائه مدارک ذیل تقاضای اجرای صیغه طلاق شرعی و ثبت آنرا نماید.مدارک بمنظور دریافت مجوز مربوطه به مرکز( تهران) ارسال می گردد. پس از دریافت مجوز، متقاضی می تواند با تعیین وقت قبلی جهت ثبت طلاق به بخش کنسولی مراجعه نماید.( این حالت معمولا 3 ماه بطول خواهد انجامید.

 

مدارک مورد نیاز:

1) تکمیل فرم مشخصات فردی در سامانه میخک  (

2) اصل حکم قطعی طلاق صادره دادگاه دانمارک که با حضور مرد و زن ویا وکلای رسمی آنان صادرشده باشد. ( ازتاریخ صدور حکم طلاق یکسال گذشته باشد)

3) ترجمه فارسی حکم قطعی طلاق دادگاه دانمارک که توسط بخش کنسولی وزارت خارجه دانمارک تأیید گردیده باشد.

4) اصل شناسنامه معتبرایرانی متقاضی 

5) اصل سند ازدواج درصورت دراختیارداشتن 

6) شرح کتبی وضعیت زناشوئی متقاضی قبل وبعد از طلاق دانمارکی

7) نشانی همسر درکشور دانمارک

-8ارایه اصل فیش بانکی به مبلغ 720  کرون به حساب سفارت  جمهوری اسلامی ایران در دانمارک

 

مهم:

چنانچه دادگاه دانمارک بدون حضور یکی از طرفین و یا وکلای رسمی آنها اقدام به صدور حکم طلاق (غیابی) نموده باشد ، امکان ثبت طلاق توسط نمایندگی میسر نبوده و متقاضی باید حکم مذکور را جهت تأیید به بخش کنسولی ارائه و با تنظیم وکالتنامه جهت تنفیذ حکم طلاق از طریق دادگاه ذیصلاح داخل کشور اقدام نماید.

 

زمان پاسخگویی تلفنی و پذیرش مراجعین حضوری بخش سجلی:

دوشنبه ، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه از ساعت 9 صبح تا 12:00  و از ساعت 14  الی 16 با شماره تلفن 39160070  پاسخگوی هموطنان گرامی می باشد برای انجام برخی از امور سجلی منجمله ازدواج و طلاق  لازم است وقت قبلی اخذ گردد